Az életmódváltás alappillérei

Hogyan kezd­jünk spor­tolni, mire figyel­jünk, hogyan étkezzünk? Egész­sé­ges élet­módra vál­tás­nak három fő alap­pil­lére van, az első a káros szen­ve­dé­lyek elha­gyása, a másik az étke­zés kor­szerű­sí­tése és a har­ma­dik a rend­sze­res test­moz­gás gya­kor­lása.

Azon­ban min­de­nekelőtt meg­fe­lelő elha­tá­ro­zás és moti­vá­ció szük­sé­ges. Ha való­ban úgy gon­dol­juk, vál­toz­tatni aka­runk, tűz­zünk ki rövid és hosszú távú célo­kat. A rövid távú célok segí­te­nek abban, hogy a napi moti­vált­sá­got fenn­tart­sák, és siker­él­mé­nyek­hez jut­tas­sa­nak, míg azt a bizo­nyos távoli célt elér­jük. A siker­él­mé­nyek nagyon fon­to­sak az állandó tovább­lé­pés­hez. Aka­ra­terőn­ket és önural­mun­kat min­dig pró­bára teszik majd régi bevált szokásaink.

Táp­lál­ko­zás

Fon­tos lépcső az életmódváltás terén a rossz étke­zési szo­ká­sok átala­kí­tása. Meg kell vizs­gál­nunk mik a cél­ja­ink. Súly­vesz­tés vagy fenn­tar­tás és alak­vál­toz­ta­tás. Súly­vesz­tés­nél fon­tos hogy a bevitt kaló­ri­á­kat amennyire csak lehet szo­rít­suk vissza, illetve annak össze­té­te­lét a lehető leg­job­ban ala­kít­suk. Nagy álta­lá­nos­ság­ban elmond­ható, hogy igazi fogyás, olyan napi 1500–1800 (ter­mé­sze­te­sen ez függ magas­ság­tól, fizi­kai akti­vi­tás­tól, nemtől, kor­tól…) bevitt kaló­ria körül vagy ez alatt lehet­sé­ges. Tapasz­ta­la­taim alap­ján azon­ban nem érde­mes 1200 kaló­ria alá menni, mert akkor a tel­je­sít­mé­nyünk csök­ken komo­lyan. Ráadá­sul az éhezés demo­ra­li­zál, és hamar fel­ad­juk a küz­del­met.

Úgy gon­do­lom, min­den­féle táp­anya­got kell bevinni. Nin­cse­nek „mumu­sok” mint zsír vagy szén­hid­rát. Kell ez is az is! Mér­ték­kel. Ha szü­li­nap van, nyu­god­tan együnk meg egy sze­let tor­tát, de tuda­to­sul­jon ben­nünk hogy, ez bizony komo­lyan elvett a napi bevi­hető kaló­ria­mennyi­ség­ből, ráadá­sul egész­ség­te­len is, de milyen is az élet úgy hogy, soha nem jutal­maz­zuk magun­kat finom fala­tok­kal.

Szén­hid­rá­tok közül igye­kez­zünk a hosszú­lán­cú­a­kat válasz­tani, barna kenye­rek, durum tész­ták, rizs, műz­lik stb. és igye­kez­zünk nagy­já­ból száműzni a cuk­rot (kávé, üdítők, gyü­mölcs­jog­hur­tok), saj­nos szinte min­den­ben fel­buk­kan. Zsírra is szük­sé­günk van, bár­mi­lyen fur­csán hang­zik is. Van­nak pél­dául olyan vita­mi­nok (A,D,E,K) , melyek kizá­ró­lag zsír­ban oldód­nak. Itt is igye­kez­zünk telí­tet­len zsír­sa­va­kat magunk­hoz venni.

Fehérje bevi­tel elen­ged­he­tet­len, test­építők­nél foko­zot­tan aján­lott. Pró­bál­juk fehér­hú­sok­ból össze­ál­lí­tani fehérje bevi­te­lün­ket. Az ásvá­nyi anya­gok és vita­mi­nok bevi­te­lére is ügyel­jünk és lehető­leg ne vita­min­ké­szít­mé­nyek, tab­let­ták for­má­já­ban igye­kez­zünk bevinni, mert azt a szer­ve­zet nem tudja olyan mér­ték­ben hasz­no­sí­tani, mint a ter­mé­sze­tes táp­anya­gok­kal beke­rülő­ket.

Étren­dünk alapja a hosszú láncú össze­tett szén­hid­rá­tok, ezen felül tar­tal­maz­zon ren­ge­teg zöldséget-gyümölcsöt, lehető­leg minél töb­bet fris­sen. Ezt köve­tik a tej­ter­mé­kek, majd a húsok (legyen inkább több a fehér hús, csirke pulyka, halak, de azért szük­ség van vörös húsra is, de csak rit­káb­ban). A napi zsír bevi­tel nagy­já­ból meg­ol­dott a hús és tej­ter­mé­kek­kel. Amiből a leg­ke­ve­seb­bet érde­mes magunk­hoz venni, azok az egy­szerű cuk­rok, édes­sé­gek, üdítők, csoki stb.

Folya­dék­be­vi­te­lünk legyen meg­fe­lelő mér­tékű és minő­ségű. Lehető­leg száműz­zük a cuk­ros üdítő­ket, agyon cuk­ro­zott kávé­kat, teá­kat, gyü­mölcs­le­ve­ket. A leg­jobb, ha szén­sav­men­tes ásvány­vi­zet iszunk naponta leg­alább 1,5Litert. Ez spor­to­lás illetve meleg idő ese­tén dup­lá­zód­hat vagy akár triplázódhat!

Sza­ba­du­lás a káros szen­ve­dé­lyektől

Utol­jára hagy­tam a káros szen­ve­dé­lyektől való sza­ba­du­lást. Itt való­ban az erős elha­tá­ro­zás a leg­fon­to­sabb, ha vala­ki­nek túl rég­óta van­nak káros szen­ve­dé­lyei, kérje szak­em­ber segít­sé­gét, hogy a siker biz­tos legyen. A vál­toz­ta­tás óvatos és foko­za­tos legyen. Sem­mi­kép­pen sem jó egy­szerre elkez­deni a káros szen­ve­dé­lyek elha­gyá­sát, a fogyó­kú­rát és spor­to­lást. Ha min­dent egy­szerre aka­runk a szer­ve­zettől, lehet, hogy bele­bu­kunk mert nem vagyunk képe­sek olyan hir­te­len egy­szerre min­den­hez alkalmazkodni.

Fon­tos: Ha min­den sike­rül és elér­jük rövid és hosszú távú cél­ja­in­kat is, nem hagy­hat­juk abba az új élet­vi­telt. Ha ebbe a hibába esünk, akkor hama­ro­san újra a start mezőről indul­ha­tunk. Az élet­mód­vál­tás való­ban egy életre kell, hogy szól­jon