A mozgás kedvező élettani hatásai

A sportmoz­gás jóté­kony élet­tani hatá­sai sokrétűek, s a ked­vező hatá­sok már rend­sze­re­sen vég­zett, köze­pes inten­zi­tású (heti 800‑2000 kcal energiafelhasználás) moz­gás hatá­sára is bekö­vet­kez­nek. Külön hang­sú­lyo­zható, hogy a ked­vező vál­to­zá­sok rend­sze­res moz­gás ese­tén min­den kor­osz­tály­ban, még a 65 éven felü­liek köré­ben is kiala­kul­nak. Nézzük, melyek ezek!

Life Is A Full Contact Sport! Healthy Options For Every Active ...

 

  • A rend­sze­res edzés fokozza a szív és a tüdő tel­je­sítő­ké­pes­sé­gét.
  • Csök­kenti a szív­izom­zat oxi­gén­igé­nyét, ami­nek külö­nö­sen nagy jelentő­sége van koszorúér-betegségben szen­vedők szá­mára.
  • Rend­sze­res edzés hatá­sára csök­ken a vérzsírszint.
  • Csökken a vér­nyo­más.
  • Az izom­munka csök­kenti a vér­cu­kor­szin­tet.
  • Segít megő­rizni a test­súlyt.
  • Így kife­je­zet­ten elő­nyös hatású töb­bek között pél­dául cukor­be­teg­ség­ben szen­vedők­nek.
  • Kedvező azoknak is, akik foko­zot­tan veszé­lyez­te­tet­tek szív- és érrendszeri beteg­sé­gek tekin­te­té­ben.

A rend­sze­res moz­gás elő­nyös hatása olya­nok­nál is kimu­tat­ható, akik­nél már kiala­kult vala­mi­lyen koszorúér-betegség: szívizom-infarktuson áteset­tek köré­ben növe­ke­dett túl­élést tapasz­tal­tak azok­nál, akik rend­sze­res test­moz­gást iktat­tak az életükbe.